Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Wielkość tekstu:
Wójt Gminy Łęczyce działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 688),  w związku z Uchwałą Nr XIII/69/2015 Gminy Łęczyce z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert,
kryteriów wyboru ofert na wyłonienie niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego do realizacji zadań wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Łęczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łęczyce w zakresie wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola w okresie od 1 września  2019r. do 31 sierpnia 2020 r. na terenie gminy.

Informacje ogólne:
1)    termin złożenia ofert –  08 lipiec 2019r. do godziny 1100 (w przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty, liczy się data wpływu oferty do Urzędu Gminy Łęczyce),
2)    termin otwarcia ofert – 08 lipiec 2019r.  godzina 1300, dokonania wyboru ofert do dnia 11 lipiec 2019r.
3)    miejsce składania  ofert – Sekretariat Urzędu Gminy w Łęczycach przy ul. Długiej 49, 84-218 Łęczyce,
4)    miejsce otwarcia ofert – Urząd Gminy w Łęczycach przy ul. Długiej 49, 84-218 Łęczyce,
5)    osoba wyznaczona do kontaktu z oferentami: Iwona Reszka, tel. (58) 674 46 49, 
e-mail: oswiata@leczyce.pl,
6)    oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Oferta na konkurs niepublicznych przedszkoli”
Zasady konkursu:
 
1.    Zadanie udzielone w trzech częściach, polegające na realizacji zadań publicznych Gminy Łęczyce w zakresie wychowania przedszkolnego, zwane w dalszej treści ogłoszenia „zadaniem” będzie polegać na prowadzeniu, w okresie od 01 września 2019r. do 31 sierpnia 2020r., na terenie Gminy Łęczyce,  przez niepubliczne przedszkola, na warunkach, o jakich mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych,  wychowania przedszkolnego dla nie więcej niż łącznie 100 dzieci, w wieku 6  -3  lat w miejscowościach:
 
2.   
1)    zakres 1 ( pierwsza część zamówienia): w Łęczycach dla 9 dzieci, w tym:
- 3 dzieci pięcioletnich,
- 4 dzieci czteroletnich,
- 2 dzieci trzyletnich;
2) zakres 2 (druga część zamówienia): w Bożympolu Wielkim dla 50 dzieci, w tym:
-  6 dzieci sześcioletnich,
-  7 dzieci pięcioletnich,
- 21 dzieci czteroletnich,
- 16 dzieci trzyletnich;
3) zakres 3 ( trzecia cześć zamówienia): w Bożympolu Małym dla 41 dzieci, w tym:
- 11 dzieci sześcioletnich,
-  7 dzieci pięcioletnich,
- 13 dzieci czteroletnich,
- 10 dzieci trzyletnich.

Uwaga: założone ilości dzieci określone zostały przez organizatora konkursu na podstawie deklaracji złożonych przez rodziców, co potwierdza należytą staranność oszacowania i powoduje, że z tytułu ewentualnego zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie (prócz zwiększenia środków zgodnie z  pkt. 2).
 
3.    Na realizację zadania zostanie przeznaczona, tytułem dofinansowania, ustalona
w budżecie Gminy Łęczyce, dotacja w wysokości równej wydatkom bieżących przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, która na dzień ogłoszenia konkursu wynosi  538,80 zł. W toku realizacji zadania kwota dotacji na dziecko ulega aktualizacji, zgodnie z art.43 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j.Dz. U. z 2017r. poz. 2203 z późn. zm.).
 
4.    Konkurs jest adresowany do osób prawnych i fizycznych, które:
1)    w dniu przystąpienia do konkursu prowadzą na terenie Gminy Łęczyce niepubliczne przedszkola,
2)    znajdują się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie zadania,
3)    złożą ofertę o treści przewidzianej w ogłoszeniu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

5.    W celu potwierdzenia, że podmiot spełnia warunki, o jakich jest mowa w pkt. 4 ogłoszenia podmiot jest obowiązany przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie zdolności finansowej do wykonania zadania, niezaleganie z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych oraz nieprowadzenie wobec podmiotu postępowania egzekucyjnego na podstawie przepisów prawa cywilnego lub administracyjnego, w tym celu należy złożyć stosowne oświadczenia

6.    Oferta zawiera:
1)    oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej zamierzającej realizować zadania wychowania przedszkolnego, w tym imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, nr PESEL lub firmę osoby prawnej i jej siedzibę, nr REGON
i NIP, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
2)    lokalizację i adres niepublicznego przedszkola, telefon kontaktowy i adres e-mail do osoby uprawnionej do udzielania wyjaśnień w sprawie złożonej oferty,
3)    koncepcję funkcjonowania i rozwoju niepublicznego przedszkola, zawierającą: ofertę edukacyjno-opiekuńczo-wychowawczą w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz zajęć przekraczających podstawę programową wychowania przedszkolnego,
4)    opis lokalu, w którym prowadzone jest wychowanie przedszkolne,
5)    zobowiązanie, że niepubliczne przedszkole:
a)    spełni warunki określone w art.13 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r
Prawo oświatowe, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania
i opieki, o którym mowa w art.13 ust.1 pkt. 2 wymienionej ustawy, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez Radę Gminy Łęczyce dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łęczyce,
b)    będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez Gminę Łęczyce na podstawie art.52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz. 2203 z poźn. zm.).,
c)    zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby uczniów w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznej szkół i publicznego przedszkola (Dz. U. z 2017r. poz.649),
d)     zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j.Dz. U. z 2018r. poz. 996),
e)    stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli, określone w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 996),
6)    planowaną do przyjęcia liczbę dzieci wraz z podaną liczbą grup wiekowych,
7)    planowaną strukturę zatrudnienia, w tym liczbę pracowników proponowanych do zatrudnienia i obecnie zatrudnionych w przedszkolu lub z podaniem kwalifikacji zawodowych,
8)    informację o doświadczeniu w realizacji zadań związanych z organizowaniem wychowania przedszkolnego,
9)    oświadczenie, że podmiot (w przypadku osoby fizycznej) albo osoba wchodząca
w skład organu zarządzającego osoby prawnej:
a)    nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
b)    nie był karany karą dyscyplinarną, o jakiej mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 967) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
c)    nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych dysponowaniem środkami publicznymi, o jakich mowa w art.31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1311 z późn. zm.),
 
7.    Oferta i oświadczenia muszą być podpisane:
a)     przez podmiot lub osobę upoważnioną do reprezentowania niepublicznego przedszkola w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania lub,
b)    osobę/osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania niepublicznego przedszkola,
 
8.    Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty zostaną przedstawione w formie: oryginałów – oferta oraz oświadczenia i pełnomocnictwo, oraz oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem – w zakresie pozostałych dokumentów. Kserokopie muszą być opatrzone oznaczeniem „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez osobę/osoby uprawnione, (podpis umożliwiający identyfikację osoby składającej go, tzn. czytelny podpis lub opatrzony pieczęcią imienną), na każdej zapisanej stronie.
 
9.    Dopuszcza się złożenie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę tylko na jedną część zadania.
 
10.    Zaleca się, aby:
1)    podmiot był do dyspozycji 08 lipca 2019r. o godzinie 13.00 w celu ewentualnej poprawki w tekście oferty i w załącznikach do oferty wynikających z oczywistych błędów pisarskich, które powinny być zaparafowane przez podmiot, osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu lub posiadającą pełnomocnictwo,
2)    każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana
i ponumerowana kolejnymi numerami,
3)    kartki oferty były spięte.

11.    Odrzuca się oferty, które:
1)    złożone zostały po terminie wskazanym w ogłoszeniu,
2)    podpisane są przez osoby nieuprawnione do reprezentowania oferenta,
3)    nie zawierają załączników  wymieniowych w pkt.6.

12.    W celu przeprowadzenia konkursu powołuje się komisję konkursową, zwaną dalej „komisją”, która liczy 5 członków. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 3 jej członków.
 
13.    Komisja dokonuje otwarcia kopert z ofertami, w miejscu i terminie wyznaczonym  w ogłoszeniu o konkursie.
 
14.    Oferty podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym, pod kątem kompletności i zawarcia w nich wszystkich danych wynikających z pkt. 6 ogłoszenia. Oferty spełniające warunki formalne konkursu zostają dopuszczone do drugiego etapu postępowania konkursowego.
 
15.    W drugim etapie postępowania konkursowego, komisja dokonuje oceny złożonych ofert pod względem merytorycznym:
1)    ocenia organizację wychowania przedszkolnego zgodnie z aktualnymi potrzebami Gminy,
2)    ocenia atrakcyjność realizowanych programów dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych,
3)    ocenia organizację przedszkola pod kątem zapewnienia dzieciom bezpiecznych
 i higienicznych warunków nauki,
4)    ocenia zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
5)    ocenia sposób organizacji zajęć dodatkowych,
6)    ocenia kwalifikacje osób zajmujących stanowiska pedagogiczne,
7)    ocenia doświadczenie w realizacji zadań związanych z organizowaniem wychowania i opieki dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 
16.    Kryteria wyboru ofert, określone w pkt. 14, uwzględnia się również w przypadku, gdy na realizację danego zadania wpłynęła jedna oferta.
 
17.    Komisja ma prawo dokonania oględzin lokalu niepublicznego przedszkola, które wskazane są w ofercie jako podmioty do realizacji zadania. Oględziny prowadzi się w obecności oferenta lub osoby wskazanej przez oferenta. Z oględzin spisuje się protokół.
Uwaga: Niezbędna ilość punktów, celem uzyskania do realizacji zadania wynosi 7.
 
18.    Członkowie komisji dokonują wyboru najkorzystniejszych ofert, przyznając ofertom podlegającym rozpatrywaniu liczbę punktów (maksymalnie 10), zgodnie z kryteriami §7 ust.2 Uchwały Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 27 października 2015 roku w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert, kryteriów wyboru ofert na wyłonienie niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego do realizacji zadań wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Łęczyce.
Uwaga: Punktacja (0-10) przyznana oferentowi przez przybyłych członków komisji konkursowej znajdzie odzwierciedlenie na kartach do głosowania wraz
z uzasadnieniem opisowym.
 
19.    Przewodniczący komisji przekazuje protokół z posiedzenia komisji wraz z dokumentacją konkursową Wójtowi Gminy Łęczyce, celem podjęcia decyzji o przyznaniu dotacji.
 
20.    Uczestnicy konkursu, na pisemny wniosek, mają prawo do uzyskania informacji na piśmie o przyczynach wyboru lub odrzucenia ich ofert, w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku.

Pobierz:doc Załącznik nr 1 do ogłoszenia
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech