Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

Main Menu

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach
Wpis i zmiana w CEIDG są bezpłatne
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej ePUAP
obywatel.gov.pl - sprawdź, jak załatwić sprawę w urzędzie lub przez internet
Strona internetowa Powiatu Wejherowskiego

Konkurs na usuwanie azbestu - 2019

Wielkość tekstu:
Wójt Gminy Łęczyce informuje, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił kolejną edycję konkursu pod nazwą: „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO" (edycja 2019).
 W związku z powyższym, Gmina Łęczyce (jako jednostka samorządu terytorialnego) do dnia 31 lipca 2019r. planuje wystąpić z wnioskiem o udzielenie dofinansowania na realizację zadań, związanych z demontażem, zbieraniem, transportem, zabezpieczeniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest, znajdujących się na terenie gminy Łęczyce (również takich, które znajdują się w miejscach do tego nieprzeznaczonych jak np. dzikie wysypiska czy posesje) i objętych inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest.
 
Zadania, planowane do dofinansowania muszą spełniać następujące wymogi:
a) przeprowadzone zostaną na terenie gminy, w której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest,
b) zgodne będą z opracowanym i przyjętym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, obowiązującym na terenie gminy,
c) przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),
d) posiadać będą dokumentację fotograficzną obrazującą ich stan aktualny (przed rozpoczęciem prac), umożliwiającą porównanie z fotograficzną dokumentacją powykonawczą,
e) właściciel nieruchomości przedstawi gminie następujące dokumenty ( które winien uzyskać od wykonawcy przed przystąpieniem do praż oraz po ich zakończeniu):
• kopię dokumentów potwierdzających uprawnienie Wykonawcy do wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest,
• dokument potwierdzający zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu - zgodnie z §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 ze zm.) - np. potwierdzenie nadania,
• Protokół odbioru prac z usuwania wyrobów zawierających azbest,
• oryginały Kart przekazania odpadów na składowisko docelowe z pieczątką składowiska.
 
Zebrane odpady zawierające azbest muszą być przekazane na składowisko docelowe (ostateczne miejsce unieszkodliwiania odpadów) w terminie do dnia złożenia rozliczenia zadania.
 
Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% jego kosztów kwalifikowanych pochodzących z dotacji WFOŚiGW w Gdańsku.
Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, poniesione w 2019r. lub 2020 roku po warunkiem że zadanie nie zostało zakończone przed dniem 31 maja 2019 roku.
 
Koszty kwalifikowane zadania należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej, który w tej edycji konkursu wynosi:
a) nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu,
b) nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zwierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.
W przypadku, gdy kwota dofinansowania łącznie nie wyniesie 100%, brakującą część wnioskodawca dołoży z własnych środków.
W 2019 roku każdy właściciel nieruchomości wykonywać będzie prace, objęte dofinansowaniem przy udziale uprawnionego wykonawcy, wybranego przez siebie.
O sposobie wyboru wykonawcy w 2020 roku Wójt Gminy Łęczyce poinformuje zainteresowanych wnioskodawców odrębnym pismem.
W związku z powyższym, Urząd Gminy w Łęczycach zwraca się z prośbą do wszystkich, którzy planują w 2019r. oraz 2020r. usunąć wyroby azbestowe ze swoich nieruchomości i uzyskać na ten cel dofinansowanie, o zgłaszanie się do tut. Urzędu, celem złożenia odpowiedniego wniosku.
 
Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Łęczyce w terminie do 19 lipca 2019r.
 
Informacja o uzyskaniu dofinansowania oraz jego % zostanie podana do wiadomości wnioskujących (właścicieli nieruchomości) po rozstrzygnięciu konkursu przez WFOŚiGW w Gdańsku. Planowany termin rozstrzygnięcia określony został do dnia 30 sierpnia 2019 roku. Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 06 września 2019 r.
 
W przypadku pytań osobą do kontaktu jest Gabriela Szmidtke - inspektor ds. ochrony środowiska -tel. 58 674 46 37.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech