Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

ANKIETY - USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Wielkość tekstu:
Gmina Łęczyce zamierza przystąpić do programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w warszawie. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.
 
W ramach realizacji zadania jako koszty kwalifikowane nie są uznawane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

Rolnicy z terenu Gminy Łęczyce zainteresowani usunięciem ze swoich gospodarstw odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. foli rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach, opakowań typu Big Bag powinni złożyć ankietę informacyjną w Urzędzie gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, w terminie do 06.12.2019 r.

Prosimy aby ankieta była wypełniona rzetelnie. Gmina Łęczyce nie będzie przyjmowała odpadów:
  • od osób, które nie złożyły w wyznaczonym terminie ankiety, przez co nie zakwalifikowały się do programu,
  • w ilości przewyższającej zadeklarowaną w ankiecie ilość tych odpadów.
    Wzór ankiety można pobrać poniżej lub w Urzędzie Gminy Łęczyce, w pokoju nr 8. Termin realizacji działania przewidziany jest na rok 2020. Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Łęczyce dofinansowania z narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

    Pomoc przedsiębiorcom sektora produkcji rolnej będzie udzielona zgodnie z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str.9, z późn. zm. : Dz. Urz. UE L I 51 z dnia 22.02.2019, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1).
 
Pobierz:
 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech