Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
 • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

Main Menu

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach
Wpis i zmiana w CEIDG są bezpłatne
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej ePUAP
obywatel.gov.pl - sprawdź, jak załatwić sprawę w urzędzie lub przez internet
Strona internetowa Powiatu Wejherowskiego

Usuwanie wyrobów zawierających azbest - 2020 r.

Wielkość tekstu:

Wójt Gminy Łęczyce informuje, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił kolejną edycję konkursu pod nazwą: „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO" (edycja 2020).

W związku z powyższym, Gmina Łęczyce (jako jednostka samorządu terytorialnego) do dnia 15 czerwca 2020r. planuje wystąpić z wnioskiem o udzielenie dofinansowania na realizację zadań, związanych z demontażem, zbieraniem, transportem, zabezpieczeniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest, znajdujących się na terenie gminy Łęczyce (również takich, które znajdują się w miejscach do tego nieprzeznaczonych jak np. dzikie wysypiska czy posesje) i objętych inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest.

Zadania, planowane do dofinansowania muszą spełniać następujące wymogi:

 1. przeprowadzone zostaną na terenie gminy, w której została przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest,
 2. zgodne będą z opracowanym i przyjętym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, obowiązującym na terenie gminy,
 3. przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),
 4. posiadać będą dokumentację fotograficzną obrazującą ich stan aktualny (przed rozpoczęciem prac), umożliwiającą porównanie z fotograficzną dokumentacją powykonawczą,
 5. przeprowadzone zostaną przy uwzględnieniu następujących wymagań (właściciel nieruchomości winien je uzyskać od Wykonawcy przed przystqpieniem do prac oraz po ich zakończeniu):
  • kopię dokumentów potwierdzających uprawnienie Wykonawcy do wykonywania działalności związanej z usuwaniem wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest,
  • dokument potwierdzający zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu - zgodnie z §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 ze zm.) - np. potwierdzenie nadania,
  • protokół odbioru prac z usuwania wyrobów zawierających azbest,
  • oryginały Kart przekazania odpadów na składowisko docelowe z pieczątką składowiska.

Zebrane odpady zawierające azbest muszą być przekazane na składowisko docelowe (ostateczne miejsce unieszkodliwiania odpadów) w terminie do dnia złożenia rozliczenia zadania.

Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% jego kosztów kwalifikowanych,

Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty, demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, poniesione w 2020r., najpóźniej do 30 listopada 2020r.

Koszty kwalifikowane zadania należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej, który w tej edycji konkursu wynosi:

 1. 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu,
 2. 300 zł/Mg odpadu zwierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.

W przypadku, gdy:

 1. ilość zdemontowanych i unieszkodliwionych odpadów z danej nieruchomości, wynikająca z ostatecznej karty przekazania odpadu, będzie większa niż zadeklarowana przez właściciela nieruchomości we wniosku w sprawie ubiegania się o dofinansowanie oraz w przypadku braku możliwości zwiększenia dotacji celowej, pochodzącej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, różnicę właściciel nieruchomości zapłaci z własnych środków na podstawie zawartej z Gminą Łęczyce umowy;
 2. ilość zdemontowanych i unieszkodliwionych odpadów z danej nieruchomości, wynikająca z ostatecznej karty przekazania odpadu, będzie mniejsza niż zadeklarowana przez właściciela nieruchomości we wniosku w sprawie ubiegania się o dofinansowanie, dotacja celowa, pochodząca ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zostanie obliczona na podstawie faktycznej ilości odpadów".

W związku z powyższym, Urząd Gminy w Łęczycach zwraca się z prośbą do wszystkich, którzy planują w 2020r. usunąć wyroby azbestowe ze swoich nieruchomości i uzyskać na ten cel dofinansowanie, zgłaszanie się do tut. Urzędu, celem złożenia odpowiedniego wniosku wraz z załącznikami.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Łęczyce w terminie do 10 czerwca 2020r

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 24 lipca 2020r., natomiast informacja o uzyskaniu dofinansowania oraz jego wysokości zostanie opublikowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku w terminie do 31 lipca 2020r.

W przypadku pytań osobą do kontaktu jest Gabriela Szmidtke - inspektor ds. ochrony środowiska - tel. 58 674 46 37.

POBIERZ:

pdfOgłoszenie - Konkurs na usuwanie azbestu (PDF)

docxWniosek w sprawie ubiegania się o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest (WORD)

docOcena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierajacych azbest (WORD)

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech