Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

e-PIT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Wielkość tekstu:
Na mocy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126) obok funkcjonujących sposobów składania zeznań podatkowych przez podatnika (papierowo lub elektronicznie) wprowadzony zostaje obwiązek udostępnienia podatnikowi przez organ podatkowy z dniem 15 lutego następującego po roku podatkowym zeznań podatkowych, o których mowa w art. 45 ust. 1 oraz ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uwzględniając w nich dane będące w posiadaniu Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „Twój e-PIT”).
Przedmiotowe zeznania będą przygotowane automatycznie w systemie teleinformatycznym na podstawie danych będących w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, tj. m.in. w oparciu o dane przekazane w Informacjach przez płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS OPP, której w ubiegłym roku podatnik przekazał 1% podatku należnego).
 
KAS przygotuje zeznania podatkowe dla wszystkich podatników. Podatnicy, którzy nie będą chcieli skorzystać z zaproponowanej nowej formy rozliczenia, będą mogli nadal rozliczyć się z urzędem skarbowym składając zeznanie podatkowe w formie papierowej lub elektronicznej.
 
Wprowadzenie usługi „Twój e-PIT” wiąże się z likwidacją możliwości złożenia zeznania rocznego w postaci PFR lub sporządzenia zeznania PIT-37 na podstawie wniosku PIT-WZ w dotychczasowej formie i zakresie.
 
 
PODSTAWOWE INFORMACJE PRAKTYCZNE
 

KOGO DOTYCZY USŁUGA TWÓJ E-PIT

W przypadku rozliczeń za 2018 r. zeznania podatkowe w ramach usługi Twój e-PIT będą dostępne dla podatników – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujących
przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji) składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38.
Od rozliczeń za 2019 r. zeznania podatkowe będą dostępne również dla podatników – osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.

a) indywidualnie,
b) wspólnie z małżonkiem,
c) w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

MIEJSCE UDOSTĘPNIENIA USŁUGI TWÓJ E-PIT

Sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe będzie udostępnione podatnikom w wersji elektronicznej na Portalu Podatkowym.
Aplikacja, w której udostępnione zostaną zeznania podatkowe, będzie zapewniała podatnikom nieograniczony dostęp do tych zeznań oraz do Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) potwierdzającego złożenie zeznania podatkowego do organu podatkowego.

Portal Pdatkowy - LINK przejdź strona owtowrzy się w nowym oknie)

TERMIN UDOSTĘPNIENIA ZEZNAŃ PODATKOWYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI TWÓJ E-PIT

Zeznania podatkowe będą dostępne na Portalu Podatkowym od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

ZAKRES CZYNNOŚCI DOSTĘPNYCH DLA PODATNIKA W RAMACH USŁUGI TWÓJ E-PIT :

Podatnik sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe będzie mógł

  • zweryfikować i zaakceptować bez zmian,
  • zmodyfikować (np. w zakresie wyboru formy opodatkowania: wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci; wskazania nr KRS wybranej OPP, której chce przekazać 1% podatku należnego) lub uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (uzupełnienia o kwotę odliczenia: darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na cele krwiodawstwa, poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne, poniesionych wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet, wpłat dokonanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) i następnie je zaakceptować,
  • nic nie robić – wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych (z dniem 30 kwietnia), zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT,
  • odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

W zeznaniu podatkowym przygotowanym przez KAS podatnicy będą mieli również możliwość weryfikacji numeru rachunku osobistego, jaki mają zgłoszony w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty, i w przypadku jego zmiany lub braku – będą mogli taki rachunek zaktualizować w zeznaniu podatkowym lub wskazać w nim numer rachunku osobistego właściwy do jej zwrotu, jeżeli wcześniej nie zgłosili rachunku w urzędzie skarbowym.

DODATKOWE OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

W przypadku posiadania w rejestrach Szefa KAS danych kontaktowych podatnika (e-mail, nr telefonu) podatnicy otrzymają automatycznie wiadomość o sporządzonym zeznaniu podatkowym.

TERMIN ZŁOŻENIA ZEZNANIA PODATKOWEGO W RAMACH USŁUGI TWÓJ E-PIT

Począwszy od rozliczania za 2018 r. zeznania PIT będą składane w okresie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (jeden termin składania zeznania dla wszystkich podatników).

Zeznania złożone przed dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym uznaje się za złożone w dniu 15 lutego.
Akceptacja przez podatnika udostępnionego za pośrednictwem Portalu Podatkowego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie (tj. przed dniem 30 kwietnia) bez wprowadzenia albo po wprowadzeniu w nim zmian oznacza złożenie zeznania w dniu dokonania akceptacji.
Niedokonanie akceptacji lub odrzucenia udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie oznacza złożenie udostępnionego zeznania w ostatnim dniu tego terminu (automatyczna akceptacja).
Automatyczna akceptacja nie ma jednakże miejsca w sytuacji, gdy podatnik złożył zeznanie samodzielnie, nie korzystając z usługi Twój e-PIT.

KOREKTA ZEZNANIA PODATKOWEGO

W przypadku błędnego sporządzenia zeznania podatkowego przez organ podatkowy, organ ten koryguje zeznanie, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień. Od zaległości związanych z korektą zeznania dokonaną przez organ podatkowy nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku, do dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu. W przypadku gdy przed dokonaniem korekty zeznania przez organ podatkowy podatnik skoryguje zeznanie w zakresie stwierdzonych przez organ błędów oraz oczywistych omyłek, od zaległości
związanych z korektą zeznania nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia złożenia korekty.

PODATEK DO ZAPŁATY

W przypadku podatników, których zeznania zostaną zaakceptowane w sposób automatyczny, w przypadku braku zapłaty podatku wynikającego z tego zeznania, organ podatkowy będzie zobowiązany poinformować podatnika w terminie miesiąca, od upływu terminu do zapłaty ww. zobowiązania (upływ terminu do złożenia zeznania), o kwocie podatku do zapłaty. Jednocześnie za okres od upływu terminu do zapłaty podatku do terminu określonego w informacji (7 dni od dnia doręczenia informacji) podatnikowi nie będą naliczane odsetki podatkowe.

NADPŁATA

Począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. skrócony został termin zwrotu nadpłaty wynikającej ze złożonego zeznania (korekty zeznania) przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z 3 miesięcy do 45 dni, o ile zeznanie zostanie złożone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W przypadku zeznań podatkowych złożonych w formie papierowej, termin zwrotu nadpłaty nie ulegnie zmianie, urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić ją w terminie trzech miesięcy

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI
 
Zestaw Nr 1
1. Związane z 1% podatku w kontekście ostatniej nowelizacji ustawy o PIT.
Czy w przypadku podatników, którzy skorzystają z możliwości złożenia zeznania PIT przez nic-nie-robienie: (A) numer KRS OPP dla tego podatnika będzie przepisywany przez US z poprzedniego roku czy też (B) numeru KRS OPP nie będzie w ogóle (tj. by numer KRS pojawił się w zeznaniu, podatnik będzie musiał zalogować się na portalu ministerialnym i wpisać ten numer)?
Za opcją A przemawia fragment z uzasadnienia nowelizacji „KAS wypełni dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zeznania podatkowe bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS OPP, której w ubiegłym roku przekazał 1% podatku należnego)”.
Jednak analiza zapisów ustawowych (szczególnie art. 45cd) wskazuje, że uzasadnienie mija się z literą prawa.
Odpowiedź:
W sporządzonych przez KAS zeznaniach podatkowych nr KRS OPP będzie przepisywany z zeznania podatkowego złożonego przez podatnika w roku ubiegłym, o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku należnego.
Zgodnie z art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2126) organ podatkowy udostępnia zeznania podatkowe, o których mowa w art. 45 ust. 1 oraz ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy o pdof uwzględniając w nich dane będące w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dane:
1) zawarte w rocznym obliczeniu podatku i informacjach, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8, art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 6;
2) o wpłaconych w trakcie roku podatkowego przez podatnika zaliczkach.
Dane wymienione w pkt 1 i  2 są danymi obligatoryjnymi, pozostałe dane – jeżeli są w posiadaniu Szefa KAS - mogą zostać również uzupełnione w zeznaniu. Szczegółowe informacje, jakimi danymi zostaną uzupełnione zeznania podatkowe, wskazane zostały w uzasadnieniu do projektu ustawy.
Podatnik na każdym etapie będzie miał możliwość wprowadzenia zmian w przygotowanym przez organ podatkowy zeznaniu, w tym w szczególności w zakresie zmiany nr KRS OPP, której chce przekazać 1% podatku należnego.
 
Zestaw Nr 2:
1) według nowych przepisów duża grupa podatników nie będzie musiała nawet sprawdzać swojej deklaracji. W takim wypadku Krajowa Administracja Skarbowa ma automatycznie naliczyć 1% dla tej organizacji, która została wskazana w deklaracji rok wcześniej. Czasem podatnicy oprócz organizacji, wskazują też cel szczegółowy, na który przekazane mają być pieniądze z 1% podatku (np. konkretnych podopiecznych fundacji). Jak rozumiem, nr KRS organizacji w takich deklaracjach przepisany zostanie razem z celem szczegółowym?
Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły podatnik wskazał cel szczegółowy, to ten cel szczegółowy zostanie również wskazany w zeznaniu podatkowym udostępnionym przez organ podatkowy.
 
2) deklaracje sprawdzać i korygować można będzie poprzez zakładkę na stronie Ministerstwa Finansów. Co z osobami, które nie posługują się komputerem, w jaki sposób te osoby będą mogły sprawdzić/skorygować deklaracje?
Pozostawiona zostaje możliwość złożenia przez podatnika zeznania podatkowego w formie papierowej. Takie zeznanie podatnik będzie musiał sporządzić samodzielnie.
Zeznania sporządzone przez organ podatkowy będą udostępnione wyłącznie na portalu podatkowym.
 
3) co z 1% osób, które nie sprawdziły/skorygowały deklaracji, a organizacja, na którą przekazały 1% rok wcześniej, przestała istnieć, straciła status OPP? Co jeśli organizacja istnieje i posiada status OPP, ale nieaktualny jest cel szczegółowy, bo np. dziecko, na które chcieli przekazać 1%, jest już podopiecznym innej organizacji? Co się stanie z 1% podatku w tych trzech przypadkach?
W zeznaniach podatkowych udostępnionych przez organ podatkowy zostanie wskazany numer KRS OPP z zeznania podatkowego złożonego przez podatnika za rok ubiegły pod warunkiem, że dana organizacja znajduje się w Wykazie OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku należnego. Jeżeli danej OPP nie ma już w wykazie, to w zeznaniu nie zostanie wykazany żaden nr KRS OPP – w tym wypadku jeżeli podatnik nie doda w udostępnionym zeznaniu podatkowym nr KRS innej OPP, to nie zostaną przekazane środki do żadnej organizacji.
Cel szczegółowy nie będzie weryfikowany – Wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku należnego nie zawiera informacji o celach szczegółowych. Jeżeli dana OPP znajduje się w Wykazie to otrzyma środki z 1% podatku należnego, bez względu na to czy cel szczegółowy jest aktualny czy też nie.
W gestii podatnika pozostaje ewentualna weryfikacja i modyfikacja danych wykazanych w udostępnionym zeznaniu podatkowym.
Warto zaznaczyć, że przy usłudze Twój-ePIT, proces wypełniania zeznania zostanie już prawie w całości wykonany, tak więc podatnik będzie musiał pamiętać jedynie o ulgach, wspólnym rozliczeniu z małżonkiem (jeżeli korzysta z takiej formy) oraz OPP i celu na który chce przekazać 1%. W przypadku podatników, którzy nie korzystają z ulg i preferencyjnych rozliczeń, ewentualne zmiany w zeznaniu będą dotyczyły jedynie OPP lub celu szczegółowego, więc jest niewielkie ryzyko, że podatnicy o tym zapomną.
 
 Zestaw nr 3:
Zastanawiam się nad sytuacją osób, które nie korzystają i w ogóle nie mają dostępu do internetu (co nie jest rzadkością, szczególnie w przypadku osób starszych, ale nie tylko). Takie osoby usłyszą, że zeznanie roczne sporządzi za nich urząd skarbowy. Nie mając jednak dostępu do internetu nie zweryfikują takiego zeznania, nie będą wiedzieć co w nim jest, co więcej – mogą nie uregulować niedopłaty, a potem zdziwią się jak przyjdzie wezwanie do zapłaty nieuregulowanego podatku. Słowem, czy resort przewidział takie sytuacje? Jak to ma wyglądać w praktyce?
Odpowiedź:
Zeznania sporządzone przez urząd skarbowy w ramach usługi Twój e-PIT będą udostępnione wyłącznie w Internecie. Tym samym, osoby które będą chciały skorzystać z zeznania podatkowego sporządzonego przez organ podatkowy będą musiały posiadać dostęp do komputera z Internetem.
W przypadku braku komputera z dostępem do Internetu, osoba chcąca skorzystać z zeznania udostępnionego w ramach usługi Twój e-PIT, będzie miała taką możliwość korzystając ze stanowiska komputerowego znajdującego się w sali obsługi w urzędzie skarbowym. Tam również uzyska pomoc merytoryczną i techniczną w weryfikacji i akceptacji zeznania.
 
 Zestaw Nr 4:
1) Jakie ewentualne ulgi podatkowe zostaną uwzględnione w automatycznie wypełnionym zeznaniu, jakie trzeba dodać samodzielnie?
W udostępnionym zeznaniu podatkowym automatycznie zostaną uwzględnione ulgi na dzieci - w zeznaniach za 2018 r. – na podstawie zeznania podatkowego za 2017 r., a w zeznaniach za 2019 r. – na podstawie danych pozyskanych z rejestru PESEL.
Pozostałe odliczenia, tj. np.:
- darowizny na cele kultu religijnego,
- darowizny na cele krwiodawstwa,
- z tyt. poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne,
- z tyt. poniesionych wydatków z tyt. użytkowania sieci Internet,
- wpłat dokonanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego,
- ulgi na dzieci urodzone w 2018 r.
podatnik w udostępnionym zeznaniu podatkowym może dodać samodzielnie.
 
2. Z informacji podawanych Ministerstwa Finansów wynika, że zeznania m.in. w zakresie ulg na dzieci będą się opierały na danych z zeznania PIT za 2017 r. Czy dobrze rozumiem, że jeżeli coś się w tej kwestii w 2018 r. roku zmieniło - np. urodziło się dziecko, dziecko (odpukać) zmarło albo nie obowiązuje już ulga (dziecko jest pełnoletnie, zakończyło naukę itd.) - to trzeba będzie to samodzielnie dopisać/skreślić w "Twój e-PIT"?
Ulgę na nowonarodzone w 2018 r. dzieci będzie trzeba dodać samodzielnie.
Ulgi na dzieci w udostępnionych zeznaniach będą automatycznie wprowadzone dla dzieci:
- do ukończenia przez nich 18 roku życia (ulga będzie wprowadzona za okresy, kiedy dziecko nie było pełnoletnie),
- żyją (jeżeli dziecko zmarło w trakcie roku podatkowego ulga będzie wprowadzona za okres do daty zgonu dziecka).
W przypadku dzieci, które ukończyły 18 rok życia i kontynuują naukę za okres od uzyskania przez dziecko pełnoletności ulgę w udostępnionym zeznaniu podatnik wprowadza samodzielnie.
 
3. Czy dobrze rozumiem też, że dzięki połączeniu z bazą PESEL od 2020 r., ulga na "nowe" dziecko (urodzone w 2019 r.) zostanie już automatycznie uznana?
Tak, od 2020 r., tj. od rozliczeń za 2019 r., ulga na dziecko, które urodziło się w trakcie roku podatkowego, będzie automatycznie przypisywana na podstawie danych pozyskanych z rejestru PESEL.
 
4. Jak technicznie będzie wyglądało wspólne rozliczenie małżonków w usłudze "Twój e-PIT"? Czy po zalogowaniu się jednego z małżonków w usłudze, dane drugiego małżonka dotyczące np. dochodów, składek itd. trzeba będzie wpisać ręcznie? Czy np. po podaniu numeru PESEL drugiego małżonka jego dochody, składki itd. zostaną uzupełnione automatycznie? A może będzie to wyglądało jeszcze inaczej?
Zeznania będą udostępnione podatnikom z wyborem indywidualnej formy opodatkowania. O wspólne opodatkowanie z małżonkiem podatnik będzie musiał zawnioskować. Będzie się to odbywało poprzez klikniecie odpowiedniego pola, że chce skorzystać z takiej formy opodatkowania. Następnie podatnik będzie musiał podać nr PESEL lub NIP małżonka oraz dane, które pozwolą na uwierzytelnienie tego małżonka w systemie. Po poprawnym uwierzytelnieniu podatnikowi zostanie udostępnione zeznanie podatkowe, które będzie zawierało zarówno jego dane, jak i dane małżonka (dane małżonka zostaną uzupełnione automatycznie w udostępnionym zeznaniu podatkowym).
 
5. Jak będzie wyglądał zwrot podatku? Czy jeśli do tej pory przesyłano nadpłatę przekazem pocztowym, teraz też będzie taka możliwość? Będzie można podać numer konta do zwrotu? Będzie można zmienić numer konta, jeśli wcześniej był podany inny?
Jeżeli podatnik w latach ubiegłych zgłosił do US nr rachunku do zwrotów to w udostępnionym zeznaniu podatkowym taką informację podatnik otrzyma. Taki rachunek podatnik będzie mógł zmienić.
Jeżeli w latach ubiegłych podatnik nie zgłaszał do US nr rachunku do zwrotu to w udostępnionym zeznaniu podatkowym będzie mógł taki rachunek zgłosić. Jeżeli podatnik tego nie zrobi to zwrot nadpłaty nastąpi przekazem pocztowym.
 
6. Jeżeli okaże się, że podatnik musi dopłacić część podatku, a nie wie o tym bo zalogował się do usługi "Twój e-PIT" i jego zeznanie zostanie automatycznie przesłane do US 30 kwietnia, to jak zostanie powiadomiony o konieczności zapłaty podatku? W jakim terminie, jaką drogą?
W takiej sytuacji podatnik o wysokości kwoty do zapłaty wynikającej z zeznania dowie się z informacji przesłanej przez US. Zgodnie z przepisami informacje takie US mają obowiązek przesłać podatnikowi w terminie do końca maja 2019 r.
 
7. Kto ponosi odpowiedzialność za PIT? Przykładowo - czy jeśli nic nie zrobię z zeznaniem wypełnionym przez KAS, a będą w nim błędy czy będzie ono niepełne - np. dane zostały źle wprowadzone albo nie były w nim uwzględnione wszystkie moje dochody (bo np. o tych z zagranicy KAS nie wiedziała), to urząd skarbowy za jakiś czas może wyciągnąć wobec mnie konsekwencje?
W opisanym przypadku odpowiedzialność za przygotowane zeznanie będzie ponosił KAS.
Natomiast w sytuacji, kiedy podatnik mając dostęp do informacji, na podstawie jakich danych zeznanie zostało przygotowane i mając świadomość, że jest ono błędne, tj. nie zawiera wszystkich przychodów, zaakceptuje zeznanie to odpowiedzialność będzie ciążyła na podatniku. US na wyjaśnienie sprawy z podatnikiem ma 5 lat.
Przy udostępnionych zeznaniach podatkowych podatnik będzie mógł zweryfikować, które informacje od płatników stanowiły podstawę przygotowania zeznania .
 
 Zestaw Nr 6:
1.    Czytelnicy pytają, na jakiej platformie będą mogli sprawdzić poprawność przygotowanego dla nich formularza. Jakie dane będą potrzebne do logowania?
Zeznania podatkowe PIT-37 i PIT-38 za 2018 r. przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową zostaną udostępnione podatnikom w wersji elektronicznej od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. na portalu podatkowym (www. podatki.gov.pl) w ramach usługi Twój e-PIT. Podatnicy będą mieli nieograniczony dostęp do tych zeznań oraz do Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) potwierdzającego złożenie zeznania do organu podatkowego. Do uwierzytelnia się do usługi Twój e-PIT podatnik będzie musiał podać swoje dane: PESEL (albo: NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu z zeznania podatkowego za rok 2017 oraz kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za rok 2018 lub użyć profilu zaufanego.
 
2.  Czy jest już stanowisko ws. wspólnego rozliczenia małżonków? Czy tylko jeden z małżonków otrzyma PIT czy dwoje? Co zrobić, gdy podatnicy pierwszy raz korzystają z tej preferencji?
Usługą Twój e-PIT objęto podatników rozliczających się:
• indywidualnie,
• wspólnie z małżonkiem,
• w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.
Co do zasady zeznania zostaną udostępnione dla podatników rozliczających się indywidulanie. Jeżeli podatnik będzie chciał rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, będzie musiał (w udostępnionym zeznaniu podatkowym) samodzielnie zmienić formę opodatkowania wybierając, że chce się rozliczyć wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
 
3.  Co ze zwrotem podatku? Do tej pory podatnicy, którzy rozliczyli się elektronicznie mogli liczyć na szybszy zwrot. Jak będzie w przypadku Twojego e-PIT-a? Co będzie decydowało o kolejności udzielenia zwrotów?
Termin zwrotu nadpłaty podatku wynikający ze złożonego zeznania przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych został skrócony z 3 miesięcy do 45 dni o ile zeznanie zostanie złożone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, czyli również w przypadku zeznań udostępnionych i zaakceptowanych w ramach usługi Twój e-PIT. Nie oznacza to jednak, że podatnicy będą oczekiwali na zwrot nadpłaty podatku aż 45 dni. 45 dni to termin maksymalny, natomiast urzędy skarbowe będą się starały, aby podatnicy, którzy złożą zeznanie elektronicznie, otrzymali zwrot nadpłaty podatku jak najszybciej.
 
4.  Jak dotąd podatnikowi za błędne wypełnienie PIT-u lub spóźnienia groziły sankcje. Kto – w przypadku usługi twój e-PIT- ponosi odpowiedzialność za błędy w deklaracji? Co w przypadku, gdy to urzędnik błędnie wypełni deklarację np. błędnie przepisze dane uzyskane od płatnika?
Podatnik nie będzie ponosił odpowiedzialności za błędy w udostępnionym zeznaniu podatkowym, jeżeli błędy te powstały z winy organu podatkowego.
 
5. Czy w usłudze Twój e-PIT przewidziane są korekty? Jak w tym przypadku już złożyć tj nanieść poprawki?
Przy wykorzystaniu usługi Twój e-PIT podatnik będzie mógł złożyć korektę zeznania. Poprawki podatnik powinien nanosić w pozycjach, które chce skorygować, następnie je zapisać i zaakceptować całe rozliczenie.
 
6. Czy przygotowany przez KAS PIT zawiera informację o ulgach na podstawie deklaracji z poprzedniego roku? Czy trzeba je uzupełnić samemu?
KAS przygotuje zeznania PIT-37 i PIT-38 bazując na informacjach od płatników oraz danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły w zakresie: ulgi na dzieci, nr KRS OPP, której w ubiegłym roku przekazał 1% podatku należnego.
Podatnik będzie mógł zmodyfikować tak przygotowane zeznanie np. w zakresie:
- wyboru formy opodatkowania: wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci;
- wskazania/zmiany nr KRS wybranej OPP, której chce przekazać 1% podatku należnego.
Samodzielnie podatnik będzie musiał uzupełnić przygotowane zeznanie o pozostałe przysługujące podatnikowi ulgi i odliczenia, np.:
- darowizny na cele kultu religijnego,
- darowizny na cele krwiodawstwa,
- poniesione wydatki na cele rehabilitacyjne,
- poniesione wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet,
- wpłaty dokonane na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.
 
POBIERZ:
 
 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech