Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

ZMIANA STAWKI OPŁATY OD 1 KWIETNIA 2019 R.

Wielkość tekstu:
Wójt Gminy Łęczyce zawiadamia, iż od dnia 01 kwietnia 2019r. będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Stawki zostały przyjęte Uchwałą Nr V/9/2019 Rady Gminy Łęczyce z dnia 14 lutego 2019r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 12 marca 2019r., poz. 1179) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz uchwałą Nr VI/21/2019 z dnia
27 lutego 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/9/2019 z dnia 14 lutego 2019r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 13 marca 2019r., poz. 1233).
 
Nowe stawki opłat wynoszą:
 • 12,50 zł miesięcznie, od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny.
 • 25,00 zł miesięcznie, od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.
W przypadku gospodarstw domowych zamieszkałych przez 7 i więcej osób ustala się miesięczną stawkę ryczałtową, która wynosi:
 • 78,00 zł w przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
 • 178,00 zł w przypadku,  kiedy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Ważne:
 • Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.), każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.
 • Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej  w zawiadomieniu.
 • W związku ze zmianą wysokości opłaty, Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.
 • Nową deklarację należy złożyć w przypadku np.: zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość (narodziny, zgony, zmiana sposobu zbierania odpadów komunalnych (segregowane/ niesegregowane) lub zmiany innych danych, w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.
 • Terminy i sposób uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie (opłatę należy wpłacać z góry, bez wezwania, do 15-go dnia każdego miesiąca).
 • W przypadku wcześniejszego uregulowania opłaty za miesiąc kwiecień lub kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od 01.04.2019r.
 • W przypadku, gdy właściciel nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określająca wysokość  opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
POBIERZ:
 
 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech