Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Strategia rozwoju Gminy Łęczyce

Wielkość tekstu:

pdf Uchwała Nr XLVIII/45/2014 w załączeniu Strategia Rozwoju Gminy Łęczyce na lata 2014-2020


 

Działania samorządu mające na celu rozwój gminy wymagają planowania perspektywicznego oraz koordynacji działań. Są to działania o różnym zakresie i tematyce prowadzone przez wiele lat przez władze samorządowe gminy we współdziałaniu ze społecznością lokalną. Aby zachować ciągłość i kontynuację wymagają one oparcia o planowanie strategiczne, wyznaczające główne cele podejmowanych działań.

Niniejsza Strategia Rozwoju Gminy ma na celu określenie posiadanych zasobów, głównych problemów wraz ze sposobem ich rozwiązywania w perspektywie wieloletniej. Cele Strategii określone są w sposób ogólny, tylko w pewnym zakresie uszczegółowienia. Stanowią one podstawę do opracowania bardziej szczegółowych planów branżowych oraz prac Wójta i Rady Gminy Łęczyce w kolejnych kadencjach.

Szczegółowe plany opracowywane przez poszczególne grupy zawodowe i branżowe powinny stanowić rozwinięcie ogólnych wizji rozwoju przygotowanych w Strategii. Szybkość realizacji zadań uzależniona będzie od bieżących możliwości finansowych budżetu gminy i dostępności do środków zewnętrznych oraz aktywności społeczeństwa gminy. Wraz z realizacją poszczególnych zadań oraz zmianami czynników zewnętrznych, Strategia Rozwoju Gminy winna być aktualizowana w perspektywie kilkuletniej.

Przygotowana przez komisję doraźną Rady Gminy Łęczyce strategia, jest aktualizacją opracowania wykonanego na zlecenie gminy przez Agencję Rozwoju Regionalnego w końcu lat 90-tych i mającą w założeniu obowiązywać od roku 2000 do roku 2015. Zmiana czynników zewnętrznych, takich jak wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, a co za tym idzie przystąpienie do realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz dostępność do środków unijnych takich jak SAPARD, PROW, RPO itp., a także zakończenie realizacji wielu kluczowych zadań ze Strategii na lata 2000-2018 spowodowały jej dezaktualizację. Dlatego zdecydowano się na nowe opracowanie. Przepisy prawa wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej wymusiły konieczność stworzenia dwóch odrębnych strategii – Strategii Rozwoju Gminy i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Są to strategie wzajemnie uzupełniające się.

Rada Gminy Łęczyce powołała uchwałą z dnia 01.06.2007r. komisję doraźną w celu opracowania tychże strategii. Pierwsza - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - została opracowana i zatwierdzona uchwałą z dnia 12.12.2008r. Dlatego też niektóre tematy z zakresu tematyki społecznej w Strategii Rozwoju Gminy zostały potraktowane bardziej ogólnikowo, a prace Komisji skupiły się w tym opracowaniu na tematyce gospodarczej oraz zmianach z zakresu organizacji pracy Urzędu Gminy i jednostek jej podległych.

pdfPobierz dokument

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech