Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
 • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

Main Menu

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach
Wpis i zmiana w CEIDG są bezpłatne
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej ePUAP
obywatel.gov.pl - sprawdź, jak załatwić sprawę w urzędzie lub przez internet
Strona internetowa Powiatu Wejherowskiego

Wycinka drzew

Wielkość tekstu:

Nowe przepisy dotyczące ochrony zadrzewień obowiązujące od 17 czerwca 2017 r.
Od 17 czerwca 2017r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów, wprowadzone na mocy ustawy z 11 maja 2017r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. poz. 1074). Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy mogą wyciąć drzewa w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pod warunkiem, że zgłoszą wycinkę do urzędu gminy i organ nie wniesie sprzeciwu.
Ponadto 17 lipca 2017r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017r.w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. poz. 1330). Zmieniła się więc zarówno wysokość opłat, jak i kar.
Główne zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew i krzewów

 

Główne zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew i krzewów

Przepisy w zakresie usuwania drzew i krzewów obowiązujące:

do 16 czerwca 2017 r.

od 17 czerwca 2017 r.

Usunięcie drzew w pasie drogowym nie podlega uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska

Usunięcie drzew w pasie drogowym podlega uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska

Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie  drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

 • 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie  drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zwolnienie to obowiązuje pod warunkiem uprzedniego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do wójta i w przypadku braku sprzeciwu tego organu.

Jeśli po wycięciu drzew na podstawie zgłoszenia, zostanie złożony w ciągu 5 lat wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w związku z działalnością gospodarczą, właściciel nieruchomości poniesie opłatę za usunięcie drzew.

Rada gminy może określać w drodze uchwały dodatkowe wyjątki od konieczności uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.

Przepis uchylony.

Wszystkie wyjątki w tym zakresie określone są w art. 83f ust. 1 ustawy.

Wysokość stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów określa rada gminy w drodze uchwały.

Wysokość stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów określa Minister Środowiska w drodze rozporządzenia.

Rada gminy może określać w drodze uchwały dodatkowe wyjątki od konieczności ponoszenia opłat za usunięcie drzewa lub krzewu.

Przepis uchylony.

Wszystkie wyjątki w tym zakresie określone są w art. 86 ust. 1 ustawy.

 

Poniżej znajdują się wybrane przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów zawarte w ustawie o ochronie przyrody. Najnowsze zmiany, obowiązujące od 17 czerwca 2017 r., zostały zaznaczone pogrubioną czcionką.

 
ZEZWOLENIA
 • zezwolenie na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym dróg publicznych, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, podlega uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska;
 • zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów nie jest wymagane w odniesieniu do m.in.:
              - krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
              - drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 80 cm (dotyczy topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego), 65 cm (dotyczy kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) oraz 50 cm (dotyczy pozostałych gatunków drzew),
               - drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
               - drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 
W tym przypadku zamiaru usunięcia drzewa, którego obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza ww. obwody, należy zgłosić do wójta gminy zgodnie z art. 83f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody. Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia przeprowadzi oględziny zadrzewień. Jeżeli organ w terminie 14 dni od dnia oględzin nie wyda decyzji sprzeciwiającej się wycince, to drzewa można usunąć. Organ może wnieść sprzeciw w przypadku:
 
1.lokalizacji drzewa:
 • na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 • na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • na obszarach chronionych: w parkach narodowych, rezerwatach przyrody, parkach krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu i obszarach Natura 2000;

2. spełnienia przez drzewo kryteriów uznania za pomnik przyrody, które zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska.

Uwaga: W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od dnia oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić dopiero po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
 
Uwaga: Jeżeli w ciągu 5 lat od dnia oględzin zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, która będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.
 
Wszystkie sytuacje, w których nie jest wymagane zezwolenie pdfzawiera art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Rada gminy nie może już wprowadzić w drodze uchwały innych odstępstw od konieczności uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
 
W przypadku wątpliwości, czy dane drzewo lub krzew podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia na jego usunięcie, należy zwrócić się do zapytaniem do Urzędu Gminy.
 
Brak konieczności uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu nie wyklucza innych ograniczeń w tym zakresie.
 
Nie można usuwać drzewa lub krzewu, jeżeli jest zadrzewieniem śródpolnym, nadwodnym lub przydrożnym znajdującym się m.in. na obszarze chronionego krajobrazu, w których obowiązuje zakaz usuwania takich zadrzewień.
 
Dodatkowe zezwolenie trzeba uzyskać, jeżeli drzewo lub krzew:
 • jest siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów:
            - w takiej sytuacji należy uzyskać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na działania dotyczące tych gatunków, np. na zniszczenie porostów chronionych, które rosną na drzewie, usuwanie gniazd czy płoszenie ptaków w miejscach ich rozrodu lub wychowu młodych w okresie lęgowym (przeważnie od 1 marca do 15 października);
 • jest pomnikiem przyrody lub rośnie na terenie obszarów chronionych - dotyczy to następujących obszarów chronionych:
             - parku narodowego,
             - rezerwatu przyrody,
             - obszaru Natura 2000 (jeżeli wycinka mogłaby znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000),
             - stanowiska dokumentacyjnego,
             - użytku ekologicznego,
 • zespołu przyrodniczo-krajobrazowego;
 • jest zlokalizowane na nieruchomości objętej ochroną konserwatora zabytków;
 OPŁATY
 • opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty;
 • opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty;
 • wysokość stawek opłat określa Minister Środowiska w drodze rozporządzenia;  
 • nie pobiera się opłat za usuwanie drzew i krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: w tym przypadku dla drzew zwolnienie z opłat obowiązuje, jeśli obwód pnia mierzonego na wysokości 130 cm nie przekracza:
                - 120 cm – dotyczy topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
                - 80 cm – dotyczy pozostałych gatunków drzew;
 • dla krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach zwolnienie z opłat obowiązuje, jeśli pokrywają grunt o powierzchni do 50 m2.
Wszystkie sytuacje, w których nie jest pobierana opłatapdf zawiera art. 86 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Rada gminy w drodze uchwały nie może już określać innych przypadków, w których nie pobiera się opłat za usunięcie drzewa lub krzewu.
 
KARY
 • administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia lub zgody posiadacza nieruchomości, bądź za zniszczenie drzew, ustala się jak dotychczas w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu;
 • dodatkowo wprowadzono karę za usunięcie drzewa bez dokonania wymaganego zgłoszenia oraz za usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu i bez zezwolenia - w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa;
 • w przypadku, w którym usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona gdyby takiego zwolnienia nie było (art. 89 ustawy o ochronie przyrody).

 

OKRES LĘGOWY PTAKÓW

Urząd Gminy Łęczyce informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r. (Dz. U. z 2011r., Nr 237, poz. 1419) w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, od 1 marca do 15 października obowiązuje okres lęgowy ptaków.
W związku z powyższym wszelkie czynności, związane z usuwaniem drzew  i krzewów powinny odbywać się poza tym terminem tj. od 16 października do końca lutego.
Jeżeli zajdzie konieczność usunięcia drzew lub krzewów w okresie ochronnym, przed przystąpieniem do prac, należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość występowania  w obrębie i bliskim sąsiedztwie usuwanych roślin gatunków chronionych ptaków, odbywających lęgi. W przypadku stwierdzenia powyższego, należy drzewa lub krzewy usunąć poza okresem lęgowym.
Usuwanie roślin poza okresem lęgowym ma na celu zminimalizowanie wpływu przeprowadzanych zabiegów na biologię zwierząt i ich siedliska.
Brak lęgów w obrębie drzew lub krzewów i ich bliskim sąsiedztwie, powinien być stwierdzony przez osobę, posiadającą odpowiednie kwalifikacje np. ornitologa.

POBIERZ:

docxCzy rolnictwo jest działalnością gospodarczą !

docZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew na terenie Gminy Łęczyce

W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z Gabrielą Szmidtke – inspektorem ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy Łęczyce, tel. 58 674 46 37.
 
 
 
 
 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech