Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Informacje dla firm odbierających odpady

Wielkość tekstu:

I .OBOWIĄZKI FIRMY W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

pdfWykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łęczyce

docxInformacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości stan na dzień 16.05.2019 r.

pdfInformacja dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne

pdfWykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łęczyce - na dzień  15.01.2019 r.

pdfWykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru Działalności Regulowanej - na dzień 15.01.2019 r.

pdfInformacje ogólne umowy na odpady - nieruchomości niezamieszkałe

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Zgodnie z art. 9ba ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1454) przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
 
Wytyczne:
 
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:
 
1)  firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2)  numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3)  określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
 
Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
 1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
,,Oświadczam, że:
 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
 • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454)."
Oświadczenie powinno zawierać także:
 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 • podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
 
Miejsce złożenia wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami:
 
Urząd Gminy w Łęczycach
ul. Długa 49
84-218 Łęczyce
 
Termin i sposób załatwienia:
 1. Wpis do rejestru nastąpi w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis.
 2. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
Wójt Gminy Łęczyce, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.
 
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych,
 
Wymagania dotyczące odbierania odpadów komunalnych:
 
1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
 • posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
 • utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.
2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, o których mowa w powyżej, kierując się koniecznością ujednolicenia wymagań dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 
Wykreślenie z rejestru następuje, gdy:
 1. przedsiębiorca złożył oświadczenie, dołączone do wniosku o wpis, niezgodne ze stanem faktycznym;
 2. przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;
 3. stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.
 4. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 5. stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem;
 6. stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne lub odpady zielone do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.
Kary dla przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne:
 
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej, podlega karze pieniężnej w wysokości 5 000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru oraz 10 000 zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru.

POBIERZ:

docWniosek o wykreślenie do Rejestru Działalności Regulowanej
docOświadczenie do wniosku o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej

docWniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej

 

OBOWIĄZEK SPRAWOZDAWCZY

Wzory sprawozdań udostępnione są na stronie : Ministerstwa Środowiska (LINK) ( strona otworzy się w nowym oknie)

1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań.
2. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy.
3. Sprawozdanie zawiera informacje o masie:
 • poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości;
 • pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych;
 • odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi;
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku.
4. Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest obowiązany zamieścić w sprawozdaniu także informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ostatnim sprawozdaniu składanym za dany rok.
5. Podmiot, o którym mowa w ust. 4, w sprawozdaniu podaje liczbę właścicieli nieruchomości, od których odebrał odpady komunalne, oraz dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, a także wykaz tych właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, adres nieruchomości oraz w przypadku rozwiązania umowy - informację, do kiedy umowa obowiązywała.
6. Podmiot odbierający odpady komunalne, który w danym półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przekazuje wójtowi, w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy, sprawozdanie zerowe.
7. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
Kary pieniężne:
 
Podmiot zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, który przekazuje:
 1. nierzetelne sprawozdanie - podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do poprawienia, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł;
 2. po terminie sprawozdanie - podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.

Sprawozdawczość podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

1. Podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań.
2. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.
3. Sprawozdanie zawiera informacje o masie:
 • poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, w tym o odpadach ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne;
 • pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych;
 • odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych;
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych.

4. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Sprawozdawczość podmiotu zbierającego odpady komunalne:

1. Podmiot zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, z wyłączeniem podmiotu, o którym mowa w art. 9na ust. 1, jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań.
2. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.
3. Sprawozdanie zawiera informacje o masie:
 • poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, stanowiących frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne;
 • odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych.
4. Pierwsze sprawozdanie należy złożyć do 31.01.2019 r. za rok 2018.

Data modyfikacji : 16.05.2019 r.

 


 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech