Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

Main Menu

Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach
Wpis i zmiana w CEIDG są bezpłatne
Elektroniczna platforma usług administracji publicznej ePUAP
obywatel.gov.pl - sprawdź, jak załatwić sprawę w urzędzie lub przez internet
Strona internetowa Powiatu Wejherowskiego

Walory Przyrodnicze i Krajobrazowe

Gmina Łęczyce posiada wybitne walory przyrodnicze i krajobrazowe zaakcentowane szczególnie w strefie krawędziowej Pojezierza Kaszubskiego. Wysokie zalesione wzgórza morenowe porozcinane licznymi dolinami strumieni, przełomowy odcinek Łeby, niezwykle urozmaicona rzeźba terenu z szeregiem form geomorfologicznych nadają temu obszarowi cechy zbliżone do terenów podgórskich. Znajduje to odzwierciedlenie w elementach szaty roślinnej, a szczególnie w nagromadzeniu gatunków o podgórskim charakterze zasięgu i znacznej liczbie ich stanowisk. Strefa krawędziowa w gminie, a także jej przedłużenie ku wschodowi (gm. Luzino), a w nieco mniejszym stopniu także ku zachodowi (gmina Nowa Wieś Lęborska, Cewice i miasto Lębork) stanowi unikatowy obiekt w skali regionu, Polski a nawet Europy i w pełni zasługuje na ochronę w formie parku krajobrazowego.

Lasy w Gminie Łęczyce

Lasy spełniają wielorakie funkcje, wynikające z potencjału biotycznego ekosystemów leśnych i preferencji społecznych. Są to funkcje ekologiczne (ochronne), gospodarcze (produkcyjne) i społeczne (socjalne). Funkcje lasu mają charakter współzależny, a płynące z użytkowania lasów korzyści dla społeczeństwa są wielkościami nieograniczonymi.

Lasy zajmują 52,3 % powierzchni Gminy Łęczyce. Lasy państwowe, na omawianym terenie zarządzane są przez Nadleśnictwo Strzebielino i Nadleśnictwo Choczewo. Oprócz lasów państwowych, 597,5 ha zajmują lasy prywatne Ogólna powierzchnia gruntów leśnych gminy wynosi 12 486,1 ha.

Lasy państwowe na omawianym terenie wchodzą w skład leśnictwa: Strzebielino, Chmieleniec, Świetlino, Wysokie, Paraszynek, Karczemki oraz Chynów.

Dominującymi zbiorowiskami leśnymi w gminie są dąbrowy i buczyny. Dąbrowy występują na obszarze całej gminy z koncentracją na SW od Dzięcielca,
na W od Rozłazina, między Rozłazinkiem a Wielistowem oraz na S od Jeziora Lubowidzkiego. W skład drzewostanu wchodzi sosna z domieszką dębów I buków, lasy te, na terenie gminy, podobnie jak na terenie kraju, należą do silnie przekształconych. Buczyny porastają Wysoczyznę Żarnowiecką I strefę krawędziową Pojezierza Kaszubskiego.

Czytaj więcej...

Pomniki i rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, obszary chronionego krajobrazu.

Gmina Łęczyce to niesamowite miejsce skupione wokół rezerwatów przyrody z bogatą kolekcją pomników przyrody oraz użytków ekologicznych. Na naszym terenie znajdują się aż trzy obszary chronionego krajobrazu

  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy – Łeby (11 968,86 ha). Obejmuje on dno pradoliny rzecznej wraz ze zboczami stref krawędziowych Pojezierza Kaszubskiego i Wysoczyzny Żarnowieckiej.
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Łeby (1 592,53 ha). Przełomowy odcinek Łeby o silnym zróżnicowaniu rzeźby terenu.
  • Choczewsko – Saliński Obszar Chronionego Krajobrazu (1 177,01 ha). W gminie Łęczyce tylko jego fragment (część zachodnia) z rozległym, ale dość silnie przekształconym kompleksem leśnym zdominowanym przez grądy.

Czytaj więcej...

Natura 2000

Natura 2000 to sieć obszarów chronionych na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem wyznaczania tych obszarów jest ochrona cennych pod względem przyrodniczym i zagrożonych składników różnorodności biologicznej w państwach Unii Europejskiej. W skład sieci Natura 2000 wchodzą:

Czytaj więcej...

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech