Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

Pomniki i rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, obszary chronionego krajobrazu.

Wielkość tekstu:

Gmina Łęczyce to niesamowite miejsce skupione wokół rezerwatów przyrody z bogatą kolekcją pomników przyrody oraz użytków ekologicznych. Na naszym terenie znajdują się aż trzy obszary chronionego krajobrazu

  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy – Łeby (11 968,86 ha). Obejmuje on dno pradoliny rzecznej wraz ze zboczami stref krawędziowych Pojezierza Kaszubskiego i Wysoczyzny Żarnowieckiej.
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Łeby (1 592,53 ha). Przełomowy odcinek Łeby o silnym zróżnicowaniu rzeźby terenu.
  • Choczewsko – Saliński Obszar Chronionego Krajobrazu (1 177,01 ha). W gminie Łęczyce tylko jego fragment (część zachodnia) z rozległym, ale dość silnie przekształconym kompleksem leśnym zdominowanym przez grądy.

1. POMNIKI PRZYRODY

Kolejnym walorem gminy jest liczba i zróżnicowanie gatunkowe oraz parametry drzew spełniających kryteria objęcia ochroną jako pomniki przyrody. Na terenie gminy Łęczyce istnieje 41 pomników przyrody, natomiast 418 elementów jest projektowanych.

pdfWykaz pomników przyrody na terenie gminy Łęczyce

2. REZERWATY PRZYRODY

Walory biotyczne gminy mają zarówno charakter obszarowy, jak i punktowy. Na terenie gminy występuje szereg biocenoz o relatywnie niewielkim stopniu zniekształcenia. Są to układy leśne lub zależne od lasu, a mniejszym stopniu także nieleśne.

Pużyckie Łęgi

Obejmuje się częściową ochroną obszar lasu Nadleśnictwa Choczewo o powierzchni 4,93 ha oraz otulinę o powierzchni 9,86 ha. Celem ochrony jest zachowanie dużego obszaru źródliskowego z całością występujących tu biocenoz i biotopów;

Wielistowskie Łęgi

Obejmuje się częściową ochroną obszar lasu Nadleśnictwa Strzebielino o powierzchni 2,89 ha. Celem ochrony jest zachowanie w stanie niezmienionym kompleksu zbiorowisk źródliskowych i lasów łęgowych oraz licznych nisz źródliskowych;

Wielistowskie Źródliska

Obejmuje się częściową ochroną obszar lasu Nadleśnictwa Strzebielino o powierzchni 11,68 ha. Celem ochrony jest zachowanie biocenoz źródliskowych i leśnych, a także elementów środowiska abiotycznego, w tym przede wszystkim zespołu źródlisk oraz silnie urozmaiconej rzeźby terenu;

Paraszyńskie Wąwozy

Obejmuje się częściową ochroną obszar lasu Nadleśnictwa Strzebielino o powierzchni 55,22 ha. Północne zbocza Paraszyńskiej Góry obejmują obszar licznych źródlisk strumieni otoczonych ponad 100 – letnim drzewostanem bukowym. Największe w gminie (i w regionie) skupienie wielu gatunków roślin naczyniowych o podgórskim charakterze zasięgu. Występuje tu m.in.: kilkutysięczna populacja podrzenia żebrowca, widłak wroniec, tojeść gajowa, przetacznik górski, zachyłka oszczepowata, a także szereg innych gatunków rzadkich i chronionych.

Długosz Królewski w Łęczynie

Utworzony w 1976 r., powierzchnia 1,17 ha. Rezerwat florystyczny. Usytuowany ok. 2,5 km na północ od wsi Świetlino. Obejmuje ochroną dwa zatorfione zagłębienia terenu z dość liczną populacją długosza królewskiego (Osmunala regalis), paproci z rodziny długoszowatych, występująca w wilgotnych lasach (olsach) i miejscach podmokłych. Liście duże do dwóch metrów, długie, pierzaste. Górna część liścia z zarodnikami ma odmienny wygląd od części dolnej. W Polsce dość rzadka, chroniona. W rezerwacie znajduje się jedno z nielicznych stanowisk tej paproci w woj. pomorskim.
Niezwykle urozmaicona rzeźba terenu, liczne strumienie i duże zalesienie nadające strefie krawędziowej cechy zbliżone do obszarów podgórskich, a także liczne, dobrze zachowane fragmenty biocenoz, zdecydowały o znacznym bogactwie florystycznym gminy Łęczyce.

3. UŻYTKI EOKOLOGICZNE

Są to pozostałości ekosystemów, które mają znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk. Do nich zaliczyć  możemy naturalne zbiorniki wodne: oczka, bagienka, kępy drzew i krzewów, torfowiska, płaty nie użytkowanej roślinności, starorzecza, wydmy.

Na terenie gminy obecnie znajduje się 15 o łącznej powierzchni 53,38 ha obiektów uznanych za użytki ekologiczne. Są to tereny podmokłe, w części zatorfione, zakrzaczone i zadrzewione.

Cechuje je duża różnorodność siedliskowa i gatunkowa. Pełnią one znaczącą rolę ekologiczną (lokalne ostoje przyrody, elementy korytarzy ekologicznych), hydrologiczną (lokalne rejony retencji i alimentacji wód) i krajobrazową. Uznaje się, że nie jest to propozycja wyczerpująca bogactwo form przyrodniczych gminy Łęczyce.

Bagienko

Obszar o pow. 0,39 ha.

Brzeziński Moczar

Bardzo małe (0,96 ha) torfowisko przejściowe z fragmentami boru bagiennego, położone ok. 600 m na południowy – wschód od Dąbrowy Brzezińskiej. Największym walorem torfowiska jest obecność mszaru przygiełkowego i mszaru dolinkowego z interesującymi gatunkami roślin takimi jak: bagnica torfowa, rosiczka okrągłolistna, modrzewnica zwyczajna.

Diabelski Opar

Powierzchnia 6,00 ha. Użytek położony ok. 1,3 km na północny – zachód od Chrzanowa. Torfowisko przejściowe z licznymi wyrobiskami potorfowymi w różnym stadium zarastania. Powierzchniowo dominują tam fitocenozy przejściowotorfowiskowe pła mszarnego i boru bagiennego. Stanowisko kilku interesujących gatunków roślin, np. rosiczki okrągłolistnej, modrzewnicy zwyczajnej, pływaczka drobnego, bagna zwyczajnego.

Dwojaczki

Obszar o pow. 14,47 ha

Jeleni Potok

Powierzchnia 4,56 ha. Szybko płynący strumień o bardzo dużym spadku, kamienistym dnie i stromych, mszystych skarpach. W dolnej części zakończony sadzawką, w górnej z dość rozległą niszą źródłową z fragmentami łęgu i licznymi zbiorowiskami źródliskowymi.

Kacza Łapa

Powierzchnia 3,60 ha. Torfowisko przejściowe położone ok. 1,5 km na północny – wschód od Kaczkowa. Powierzchniowo dominują na nim: przejściowotorfowiskowe pło mszarne oraz szuwar turzycy dziobkowatej. Dość dużą powierzchnię zajmują fitocenozy mszaru dolinkowego z bagnicą torfową i bogatą populacją turzycy bagiennej.

Łęczycki Moczar

Obszar o pow. 6,65

Łęg nad Jeziorem Lubowidz

Powierzchnia 2,00 ha. Kompleks łęgu i zbiorowisk źródliskowych. Liczne wywierzyska i początkowe odcinki strumieni o kamienistym dnie. Stanowisko kilku gatunków o podgórskim charakterze zasięgu.

Leśne Bagienko

Obszar o pow. 0,68 ha

Łęgi w Bożympolu

Powierzchnia 14,40 ha. Kompleks roślinności źródliskowej i łęgu olszowego. Użytek składa się z dwóch części, z których północna obejmuje też skarpę z fragmentami grądu i pomnikowymi dębami.

Maluszek

Niewielkie (1,60 ha) torfowisko przejściowe i wysokie położone około 1km na wschód od wsi Wysokie. Stanowisko interesujących gatunków roślin torfowiskowych m.in. rosiczki okrągłolistnej, modrzewnicy zwyczajnej, bobrka trójlistkowego.

Staw Samotnika

Obszar o pow. 2,26 ha

Torfowisko w Rozłazinku

Obszar o pow. 1,41 ha

Trojaczki

Powierzchnia 24,4 ha. Zespół trzech torfowisk położonych pomiędzy wsiami Kaczkowo i Świetlino oraz otaczających je leśnych zbiorowisk bagiennych: borów bagiennych, brzezin bagiennych i fragmentów olsu. Torfowiska mają charakter przejściowy, jednak niektóre ich fragmenty są dość mocno zeutrofizowane. Największym walorem omawianych obiektów są interesujące zbiorowiska torfowiskowe np. mszar dolinkowy, mszar przygiełkowy czy wysokotorfowiskowy mszar kępowy oraz rzadkie, zagrożone wyginięciem i chronione gatunki roślin występujące w licznych populacjach, m.in.: turzyca bagienna, bagnica torfowa, przygiełka biała, rosiczka okrągłolistna, wrzosiec bagienny i fiołek bagienny.

Wielistowskie Łęgi

Powierzchnia 3,36 ha. Cyrk źródłowy z dobrze zachowanymi płatami łęgów i fragmentami grądu oraz małopowierzchniowymi źródliskami. Stanowisko kilku gatunków o podgórskim charakterze.

Wielistowskie Źródliska

Powierzchnia 11,20 ha. Kompleks źródlisk w mozaice z łęgiem olszowym otoczonych żyznymi i kwaśnymi buczynami. Stanowisko wielu gatunków chronionych i rzadkich.

Wysokie

Obszar o pow. 5,44

Zolnica

Powierzchnia 3,28 ha. Torfowisko wysokie i przejściowo położone około 1200 m na wschód od Dąbrowy Brzezińskiej. Powierzchniowo dominują tam: mszar dolinkowy, przejściowotorfowiskowe pło mszarne oraz szuwar turzycy dziobkowatej, mniejsze powierzchnie zajmuje wysokotorfowiskowy mszar kępowy. Stanowisko interesujących gatunków roślin m.in. turzycy bagiennej, przygiełki białej, rosiczki okrągłolistnej, pływacza drobnego i zwyczajnego.

Źródliskowa Łąka

Obszar o pow. 4,56 ha

Źródliska Redy

Obszar o pow. 2,07 ha

Źródlisko

Powierzchnia 1,44 ha. Bardzo mocno zróżnicowany oreograficznie obszar źródliskowy położony około 1 km na południowy – zachód od Strzelęcina. Teren ten porastają dobrze zachowane lasy łęgowe i grądowe.

Żurawia Łąka

pow. 1,08

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech