Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

Lasy w Gminie Łęczyce

Wielkość tekstu:

Lasy spełniają wielorakie funkcje, wynikające z potencjału biotycznego ekosystemów leśnych i preferencji społecznych. Są to funkcje ekologiczne (ochronne), gospodarcze (produkcyjne) i społeczne (socjalne). Funkcje lasu mają charakter współzależny, a płynące z użytkowania lasów korzyści dla społeczeństwa są wielkościami nieograniczonymi.

Lasy zajmują 52,3 % powierzchni Gminy Łęczyce. Lasy państwowe, na omawianym terenie zarządzane są przez Nadleśnictwo Strzebielino i Nadleśnictwo Choczewo. Oprócz lasów państwowych, 597,5 ha zajmują lasy prywatne Ogólna powierzchnia gruntów leśnych gminy wynosi 12 486,1 ha.

Lasy państwowe na omawianym terenie wchodzą w skład leśnictwa: Strzebielino, Chmieleniec, Świetlino, Wysokie, Paraszynek, Karczemki oraz Chynów.

Dominującymi zbiorowiskami leśnymi w gminie są dąbrowy i buczyny. Dąbrowy występują na obszarze całej gminy z koncentracją na SW od Dzięcielca,
na W od Rozłazina, między Rozłazinkiem a Wielistowem oraz na S od Jeziora Lubowidzkiego. W skład drzewostanu wchodzi sosna z domieszką dębów I buków, lasy te, na terenie gminy, podobnie jak na terenie kraju, należą do silnie przekształconych. Buczyny porastają Wysoczyznę Żarnowiecką I strefę krawędziową Pojezierza Kaszubskiego.

Na ubogich glebach rdzawych, głównie na przedpolu strefy krawędziowej poj. Kaszubskiego wykształciły się bory świeże, zbudowane głównie z sosny miejscami
z domieszką dębów i miejscami świerka. Lokalnie na polach sandrowych występują silnie zniekształcone bory mieszane.

Dno strumieni porastają lasy łęgowe, których największe powierzchnie można znaleźć nad Kisewską Strugą.

Na całym obszarze gminy występują nasadzenia porolne, są to zarówno nasadzenia drzew iglastych: sosny, świerka; jak również liściastych: brzozy, buka i dębu.
Ogólny stan zdrowotny i sanitarny lasów państwowych na terenie gminy można uznać za zadowalający. Niemniej w ubiegłych okresach gospodarczych występowały
tu szkody powodowane przez czynniki abiotyczne i biotyczne. Na omawianym terenie występowanie patogenów grzybowych nie stanowi dużego zagrożenia, niemniej ich występowanie, a w szczególności huby korzeniowej uwidacznia się szczególnie na gruntach porolnych, powodując choroby systemów korzeniowych i zamieranie drzew. Początkowo następuje gniazdowe wydzielanie posuszu, a następnie całych drzewostanów. W celu zmniejszenia szkód nadleśnictwo prowadziło dolesianie luk gatunkami liściastymi oraz usuwanie na bieżąco posuszu.

Dodatkowym czynnikiem osłabiającym drzewostany są silne wiatry i huragany, które nawiedziły te tereny w ubiegłych latach. Wymuszone zjawiskami klęskowymi cięcia sanitarne i przygodna wykonywano w pierwszej kolejności, często kosztem wykonania nowych zrębów.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech