Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
 • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wielkość tekstu:

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz wniosku (wzór do pobrania w zakładce druki do pobrania)
 2. Karta informacyjną przedsięwzięcia lub raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  - karta informacyjna przedsięwzięcia (w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w § 3 rozporządzenia Rady, zawierającą podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w 3 egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych
  - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) zawierający informacje, o których mowa w art. 66 ustawy, w 3 egzemplarzach wraz z ich zapisem w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych; w przypadku składania wniosku o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy - kartę informacyjną przedsięwzięcia w 3 egzemplarzach wraz z ich zapisem w wersji elektronicznej
 3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 4. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 5. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 i 5 ustawy, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej - zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 2, mapę sytuacyjno - wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 6. Potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji.
 7. W przypadku występowania przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Opłaty skarbowe:

 • 205 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • 105 zł - opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innej osoby
 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (tylko w przypadku gdy jest udzielane)

Opłaty należy dokonać na Rachunek Bankowy:  KBS Wejherowo/ Oddział Łęczyce 44 8350 0004 3900 2437 2000 0010  lub bezpośrednio w kasie urzędu

Miejsce złożenia wniosku:

Sekretariat Urzędu Gminy w Łęczycach, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Infrastruktury i Rozwoju :
-Referent ds. funduszu sołeckiego i gospodarki komunalnej –Damian Banasiak,
tel. 58 6744639, e-mail: damian.banasiak@leczyce.pl

Termin załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 Kpa do 2 m-cy od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji; do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Z uwagi na złożoność procedury i konieczność dokonania opinii i uzgodnień z innymi organami (ustawowo wymaganych), termin wydania decyzji może ulec przedłużeniu. Zgodnie z procedurą: - dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko postanowienie o obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wydaje się zgodnie z ustawą w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania; postanowienie wydaje się po zasięgnięciu opinii właściwych organów, które opinię wydają w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wyrażenie opinii - dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub dla mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, do terminu wydania decyzji należy doliczyć 21-dniowy termin postępowania z udziałem społeczeństwa - dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub dla mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, do terminu wydania decyzji należy doliczyć termin na uzyskanie opinii i uzgodnienia z właściwych organami, które zgodnie z ustawą stanowisko swoje wyrażają w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Tryb odwoławczy:

Za pośrednictwem Wójta Gminy Łęczyce do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku

Podstawa prawna:

art. 71 i art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.)

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech