Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Ułatwienia dla niedowidzacych

Powiększanie treści

W prawym rogu na podstronach znajdziesz znak:
"+" powiększania czcionki, 
"-" pomniejszenia czcionki,
"=" powrót do wielkości standardowej.

Słuchaj treści na naszej stronie

Zaznacz myszką wybrany tekst i kliknij ikonkę głośnika.
(Opcja niedostępna na urządzeniach mobilnych).

Zasiłek szkolny

Wielkość tekstu:

Nazwa:

Zasiłek Szkolny.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego w roku szkolnym.

Opłaty skarbowe:

Nie dotyczy.

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy Łęczyce (Sekretariat)

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Infrastruktury i Rozwoju Gminy, wydział Promocji, pokój nr 11, tel.: (058) 674-46-44; (058) 678-92-14 w. 44

Terminy przyjmowania i odpowiedzi:

Wniosek należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku szkolnego.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:

Zasiłek szkolny jest drugim, po stypendium, świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, które może być przyznane uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. Zasiłek może przysługiwać uczniowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego. Ponadto, w odróżnieniu od stypendium, jest świadczeniem jednorazowym – pomocą nadzwyczajną.

Podstawa Prawna:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.)
- Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)
- Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęczyce przyjęty Uchwałą Rady Gminy Łęczyce nr XXX/22/2005 z dnia 31 marca 2005 r. z późn. zm. (t.j. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 08.11.2011, nr 147, poz. 3055)

Wymagane załączniki:

Do wniosku należy załączyć:

- dokumenty potwierdzające wysokość dochodów rodziny z poprzedzającego miesiąc, w którym złożony jest wniosek, w przypadku utraty dochodu, należy udokumentować wszystkie dochody z miesiąca, w którym składany jest wniosek, a w przypadku ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przekłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
- dokumenty potwierdzające nieotrzymywanie świadczeń w przypadku uprawnienia do nich;
- dokumenty potwierdzające sytuację materialną;
- w przypadku jeżeli wniosek dotyczy ucznia szkoły ponadgimnazjalnej/słuchacza należy przedstawić zaświadczenie ze szkoły potwierdzające status ucznia/słuchacza.

Wzory formularzy do pobrania:

pdfPOBIERZ: WNIOSEK - ZASIŁEK SZKOLNY

pdfPOBIERZ: REGULAMIN

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech